What kind of men(women) do you like?

「応え」の例文

   私は頼れる人がいいです。
   I prefer reliable men(women).

   野心家の人
   ambitious men(women)

   知的な人
   intellectual men(women)

   やさしい人
   gentle men(women)